zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIWSTĘP
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej http://www.psp4.radom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jest częściowo niezgodna:
filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed wejściem w życie ustawy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
pliki zamieszczone na stronie, wytworzone przez inne podmioty niż Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych; treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
Ctrl++ (powiększenie)
Ctrl+- (pomniejszenie)
Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
F11 (tryb pełnoekranowy)
Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
Ctrl+C (kopiowanie)
Ctrl+S (zapisanie strony)
Ctrl+F (szukanie na stronie)
Ctrl+P (drukowanie)
Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres poczty elektronicznej: szkola@psp4.radom.pl  lub sekretariat@psp4.radom.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 365 34 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka znajduje się od strony ul. Wyścigowej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
Wszystkie pomieszczenia w budynku szkoły dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Jest winda, które umożliwia takim osobom przedostanie się na wyższą kondygnację. Znajdują się również toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych jak również nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego