zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


NOWE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
• Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
• Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
• Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Tomasz Paprocki
- adres korespondencyjny: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka,
26-600 Radom, ul. Wyścigowa 49,
- nr telefonu: 48 365 43 20
- adres e-mail: iod@psp4.radom.pl

Do pobrania
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczniów
Klauzula informacyjna dla rodziców
Klauzula informacyjna dla pracowników szkoły