STREFA UCZNIA


OBOWIĄZKI UCZNIÓW  
zostały zaczerpnięte ze Statutu Szkoły 


  § 55
Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:
1) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania
na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest
do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
2) przygotowywania się do zajęć oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
3) usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu
do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Honorowane są wyłącznie usprawiedliwienia
od rodziców w formie pisemnej lub ustnej lub w formie pisemnej od lekarza,
4) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
5) przestrzegania zakazu używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; wyjątek stanowią:
a) uzasadniony kontakt z rodziną,
b) wykorzystanie urządzeń elektronicznych do celów edukacyjnych – tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,
6) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
oraz pozostałych uczniów zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi i społecznymi,
7) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów
i przekonań innych ludzi,
8) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie o dobre imię i tradycje szkoły,
9) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Klasowego i Samorządu Uczniowskiego,
10) naprawienia przez siebie wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów wykonanej naprawy, zarówno w stosunku do szkoły, jak i indywidualnych osób,
11) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
12) informowania nauczycieli, wychowawców o zagrożeniach – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu,
13) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania
się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie sportowego) o jasnym spodzie w podpisanym worku pozostawionym w szatni,
14) odpowiedniego wykorzystywania terenu i pomieszczeń szkoły:
a) uczeń może korzystać z boiska szkolnego tylko do zmierzchu,
b) uczeń ma obowiązek opuszczenia sali lekcyjnej podczas przerwy,
c) do szkoły można przyjść nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, wyjątek stanowią dzieci i uczniowie korzystający z opieki świetlicy szkolnej,
15) przestrzegania zakazu zapraszania na teren szkoły osób obcych,
16) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły dużych sum pieniędzy
i wartościowych przedmiotów, za których zaginięcie lub uszkodzenie szkoła nie odpowiada.

§ 56
Prawa i obowiązki dziecka z oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

1. Dziecko objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa,
3) akceptacji takim, jakim jest,
4) opieki i ochrony,
5) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami,
6) do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw,
7) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno
w budynku, jak i poza nim,
8) swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów,
9) badania, eksperymentowania, poszukiwań, popełniania błędów.
2. Dziecko z oddziału przedszkolnego ma obowiązek:
1) szanowania siebie i innych,
2) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa,
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, rówieśników i innych pracowników szkoły,
4) szanowania sprzętów i zabawek,
5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.