STREFA UCZNIA


PRAWA UCZNIÓW

zostały zaczerpnięte ze Statutu Szkoły 


§ 54
Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
1) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki,
z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę i poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej
lub psychicznej,
3) ochrony przez uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami
oraz innymi przejawami patologii społecznej,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) pomocy w przypadku trudności w nauce (dostosowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze, dodatkowa pomoc nauczyciela, pomoc koleżeńska),
7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
8) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów, także wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
9) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
10) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
11) odpoczynku – nie zadaje się prac domowych na okres przerw świątecznych, ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek),
12) pomocy socjalnej w formach przedstawionych w §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszego Statutu,
13) sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,
14) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (Rozdział V, §22 Ustęp 1),
15) uczeń niepełnosprawny ma prawo do szczególnej pomocy i warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
2. W przypadku, gdy prawa ucznia zostały naruszone uczeń, bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić ten fakt do:
1) wychowawcy,
2) pedagoga, psychologa,
3) „Rzecznika praw ucznia”,
4) Dyrektora Szkoły.
3. Uczniowie mogą napisać anonimowy list do „Skrzynki z problemami” znajdującej się obok gabinetu psychologa i pedagoga. Za wyjaśnienie problemu odpowiedzialna jest osoba, do której zgłoszono skargę.