KLASY INTEGRACYJNE

ZASADY NABORU
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO KLAS INTEGRACYJNYCH

 

             Decyzję o zapisaniu dziecka do klasy integracyjnej podejmują rodzice. Dostarczają oni do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokumentację medyczną dziecka. W oparciu o tę dokumentację oraz po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – integracyjnego. Orzeczenie to wraz ze skierowaniem z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego jest podstawą przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej.

 

Klasy integracyjne w dużej mierze przyczyniają się do usuwania  lub łagodzenia wszelkich barier społecznych, stanowią miejsce naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji:

v  Dzieci realizują program kształcenia ogólnego taki sam jak pozostałe klasy pierwsze w oparciu o „nową” podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka

v  Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów - liczba ta obejmuje od 3 do 5 uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (dzieci z orzeczeniami o potrzebie nauczania w klasie integracyjnej)

v  Klasę będzie prowadzić dwóch nauczycieli: nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz nauczyciel wspomagający którego zadaniem jest pomoc w nauce dzieciom niepełnosprawnym

v  Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog.

Szczegółowych informacji o procesie rekrutacji udziela pedagog i psycholog szkolny