KLASY INTEGRACYJNE

ORGANIZACJA PRACY
W KLASIE INTEGRACYJNEJ

 

  • Zajęcia z klasą integracyjną prowadzi dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący (nauczyciel przedmiotu) i nauczyciel wspomagający.

  • Działania nauczycieli w klasie integracyjnej są planowane wspólnie.

  • Dominującą formą pracy w oddziale integracyjnym jest praca indywidualna, dlatego każdy uczeń – także zdrowy – osiąga w zakresie swoich możliwości maksymalne wyniki.

  • W przypadku pracy grupowej nauczyciel dba o to, by w każdej grupie znajdowało się dziecko niepełnosprawne. Niezgodna z ideą integracji jest sytuacja, w której uczniowie niepełnosprawni stanowią oddzielną grupę.

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodami aktywizującymi opartymi głównie na działaniu i przeżywaniu.

  • Do metod wspierających, które wykorzystywane są w pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych należą: kinezjologia edukacyjna, metoda 18 struktur wyrazowych, metoda Z. Saduś, metoda Dźwięków mowy.

     


Uczniowie z klas integracyjnych uczestniczą
w zajęciach specjalistycznych z zakresu:

 

terapii pedagogicznej:

korekcyjno-kompensacyjnych,

dydaktyczno-wyrównawczych

 

terapii logopedycznej,

 

grupowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych
prowadzonych przez psychologa,

 

gimnastyki korekcyjnej.