STREFA RODZICÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
W RADOMIU

 

APEL DO RODZICÓW
wyjeżdżających okresowo lub na czas nieokreślony za granicę,
o podjęcie działań zmierzających do uregulowania
prawnej sytuacji swojego dziecka.

     Każdemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, o ile decyzją sądu nie została ona ograniczona, zawieszona czy odebrana.

Oznacza to, że o wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju, wychowania dziecka decyduje rodzic, który ma pełną lub ograniczoną władzę rodzicielską.

Organizowane przez szkołę wyjazdy integracyjne dla klasy, wycieczki klasowe, wnioski o stypendia szkolne, kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych wymagają zgody rodzica.

W przypadku kiedy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, a jeden z rodziców wyjeżdża za granicę, pozostawiając dziecko pod opieką drugiego rodzica, ten ostatni spełnia nad dzieckiem opiekę prawną i zobowiązany jest do konsultowania wszelkich decyzji w sprawach dzieci z rodzicem przebywającym za granicą.

Sytuacja komplikuje się w przypadku kiedy obydwoje rodzice wyjeżdżają za granicę lub kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko i zamierza wyjechać za granicę, pozostawiając dziecko w kraju pod opieką babci, cioci, znajomej, sąsiadki lub dorosłego rodzeństwa. Wówczas osoba, pod której opieką pozostaje dziecko zwana jest opiekunem faktycznym, który nie posiada prawa opieki nad dzieckiem.

Wynika z tego, że osoby pod których opieką pozostaje dziecko, nie mają prawa decydować w sprawie dziecka i podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na konkurs, wycieczkę klasową, przeprowadzenie badań w PPP, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu.

     To powoduje, że dziecko często nie może korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej.

     W takiej sytuacji, szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich
.

 

     Istnieje jednak kilka możliwości na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka:

  • złożenie przez rodzica zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią (babcię, ciocię, siostrę)

  • złożenie wniosku do sądu przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodzica/ rodziców za granicę opiekunem prawnym dziecka

  • podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju

 

Opracowały: Pedagog, psycholog PSP 4