STREFA RODZICÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 

W każdej szkole niezwykle ważnym ogniwem są rodzice, gdyż to oni decydują 
o losie swoich dzieci, a naszych uczniów. Dlatego zależy nam, aby kontakty 
z rodzicami układały się jak najlepiej. Poniżej prezentujemy zasady obowiązujące w naszej placówce, a dotyczące zarówno dzieci, jak i rodziców.

 1. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła.
 2. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu.
 3. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach – zebrania, comiesięczne dyżury w ramach otwartego wtorku, w razie potrzeby – na bieżąco.
 4. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 5. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów śródlekcyjnych nie przyjmuje rodziców.
 6. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica.
 7. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają w jej pierwszym dniu.
 8. Wychowawca, w drugim dniu nieobecności ucznia w szkole, (brak informacji od rodziców), informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.
 9. Nieobecność ucznia (inną niż stwierdzoną przez lekarza chorobę) rodzice usprawiedliwiają pisemnie w ciągu 2 tygodni.
 10. Wychowawca odwiedza ucznia w domu (w klasie I oraz IV) – po wcześniejszym ustaleniu terminu i za zgodą rodziców – celem zdiagnozowania jego sytuacji rodzinnej oraz nawiązania kontaktu z rodzicami. W wyjątkowych sytuacjach (utrudniony kontakt z domem wychowanka) może także złożyć dodatkową wizytę.
 11. O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice powiadamiani są pisemnie 4 tygodnie przed zakończeniem semestru.

 

 Apel do rodziców