OFERTA SZKOŁY    

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"

J. Korczak

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów klas IV - VI, którzy mają znaczne trudności w opanowaniu materiału z zakresu określonych zajęć edukacyjnych.

 

Cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

  • wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, zaniedbań rodzinnych, środowiskowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki,

  • korygowanie i wspomaganie tych procesów, od których zależy proces uczenia się,

  • dostarczanie dodatnich emocji w celu wzmocnienia aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia sukcesu

Zasady prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

  • indywidualizowanie (w miarę możliwości) pracy z każdym uczniem,

  • stawianie zadań dostosowanych do możliwości ucznia i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń,

  • zapewnienie warunków utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków,

  • mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.