OFERTA SZKOŁY    

 STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły. Znajduje się w odrębnym skrzydle, jest przestronna, duża, wygodna i czynna codziennie.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

 1. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2015 r.
  poz. 2156);

 2. Zarządzenie Nr 2351/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej, stołówki bursy i stołówki specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w stołówkach szkół, burs i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zmienione Zarządzeniem Nr 1418/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2011 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu;

 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  w godzinach wynikających z organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem wydawania posiłków;

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym wysokość opłat za obiady dostępne są na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 1. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły;

 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, lub którym dożywianie finansują (dofinansowują) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Radomiu, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Rada Rodziców
  czy sponsorzy;

 3. Podstawą korzystania z obiadów jest wypełnienie „Deklaracji korzystania
  z obiadów”;

 4. Rezygnację z obiadów w trakcie roku szkolnego, należy zgłosić pisemnie, zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

 1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu oraz dwudaniowego obiadu dla uczniów klas sportowych;

 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym szkołę;

 3. Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z obiadu w stołówce szkolnej równa jest wysokości kosztów surowca użytego do przygotowania tego posiłku;

 4. Pracownicy szkoły korzystający z posiłku w stołówce szkolnej wnoszą opłatę
  w wysokości równej kosztom jego przygotowania ustalonym przez Dyrektora szkoły;

 5. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za obiady, po uprzednim poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 1. WNOSZENIE OPŁAT

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc przyjmowana jest w kasie szkolnej
  w ciągu pierwszych 5 dni roboczych (zajęć dydaktycznych) każdego miesiąca;

 2. Opłata za obiady za dany miesiąc przyjmowana jest w pełnej wysokości lub pomniejszonej o sumę odpisów uznanych zgodnie z zasadami określonymi
  w punkcie VI. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli z góry wiadomo o zaplanowanej nieobecności dziecka ( np. sanatorium, badania lekarskie itp.) na obiadach, możliwe jest pomniejszenie wpłaty o nieobecność;

 3. Zasady i terminy opłat wnoszonych przez MOPS, GOPS regulują odrębne porozumienia zawarte pomiędzy tymi instytucjami a Dyrektorem szkoły;

 4. Informacja o wysokości opłat i godziny pracy kasy szkolnej podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły;

 1. ZWROTY ZA OBIADY

 1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej, należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie, najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego;

 2. Zwrot za obiady może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia w szkole wynosi
  3 dni lub dłużej;

 3. Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady pomniejszy należną opłatę wnoszoną na kolejny najbliższy miesiąc. W miesiącu grudniu i czerwcu dokonuje się zwrotu w gotówce najpóźniej do 30 grudnia i 29 czerwca;

 4. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za obiady nie podlega zwrotowi.

 1. WYDAWANIE OBIADÓW

 1. Obiady wydawane są.:

 • Klasy „0” i „1” od godz.11.15 do godz. 14.00;

 • Klasy od „2” do „6” od godz.11.35 do godz. 14.00;

 1. Wydawanie odbywa się na podstawie imiennej listy uczniów korzystających
  z obiadów;

 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu;

 3. W stołówce wywieszany jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez Dyrektora szkoły;

 4. W wyjątkowych przypadkach jadłospis może ulec zmianie;

 5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
  i kalkulacją kosztów.

 1. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do ustawienia się w kolejce;

 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania;

 3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce;

 4. Za szkody umyślnie spowodowane odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice;

 5. Zabrania się wnoszenia do stołówki okryć wierzchnich i plecaków;

 6. Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających obiady czuwają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele przyprowadzający uczniów;

 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce nie powinny znajdować się osoby niekorzystające z posiłków.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu;

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2016 r.

Deklaracja korzystania z obiadów
klasa sportowa