OFERTA SZKOŁY    

"Wychowanie to przykład i miłość – więcej nic"
F. Frobel

Pedagog szkolny:

mgr  Barbara  Białecka

e-mail: barbara.bialecka@psp4.radom.pl

 

Rola i zadania pedagoga szkolnego koncentrują się głównie na osobie ucznia
 i jego środowisku. W związku z tym wyróżnić można następujące obszary działalności pedagoga:

 • organizowanie na terenie szkoły odpowiednich form pomocy dla uczniów z trudnościami materialnymi, dydaktycznymi oraz sprawiającymi problemy wychowawcze.

 • diagnoza warunków rodzinnych, funkcjonowanie w środowisku społecznym i rówieśniczym

Działania pedagoga szkolnego:

 w zakresie pokonywania trudności dydaktycznych:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi z opóźnieniami w nauce,

 • pomoc przy uzupełnianiu zaległości poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,

 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (uświadamianie rodzicom konieczności przeprowadzania badań),

 • udzielanie rodzicom porad metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej w domu.

w zakresie udzielania pomocy materialnej:

 • zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,

 • zbiórki odzieży i żywności, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących,

 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

w zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • integracja zespołów klasowych,

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć. powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,

 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych bez stosowania przemocy,

 • przeciwdziałanie skrajnym formom nieprzystosowania społecznego,

 • nauka właściwej komunikacji międzyludzkiej,

 • pomoc w sprawach incydentalnych,

 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka - pogadanki o prawach i obowiązkach ucznia,

 • propagowanie abstynencji w zakresie picia alkoholu, palenia papierosów, narkomanii,

 • rozpoznawanie warunków wychowawczych i bytowych w rodzinach,

 • pedagogizacja rodziców (pogadanki, prelekcje, porady indywidualne),

 • zapobieganie niewłaściwym oddziaływaniom wychowawczym (rozmowy z rodzicami, porady)

 • zajęcia z uczniami z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych,

 • współpraca z organizacjami: sądem, kuratorami, MOPS-em, TPD