OFERTA SZKOŁY    

"Niech prawo - zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość"

 Rzecznik Praw Ucznia:

J. Tuwim

mgr Anna Żuchnicka

e-mail: anna.zuchnicka@psp4.radom.pl

 

Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży przestrzegania praw ucznia. Jego praca służy podniesieniu poczucia sprawiedliwości, bezpieczeństwa i godności osobistej, ułatwia uczniom rozwiązywanie szkolnych problemów. Rzecznik przygotowuje młodzież do praworządnego życia w społeczeństwie, mobilizuje nauczycieli do rzetelnego przestrzegania zasad zawartych w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, przyczynia się do podnoszenia świadomości dotyczącej praw i obowiązków ucznia. Jego działania ułatwiają budowanie prawidłowych relacji w gronie całej społeczności szkolnej w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.

 

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 

  • rozstrzyganie  problemów szkolnych nurtujących uczniów,

  • ochrona praw uczniów zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły,

  • przeciwdziałanie przemocy w szkole,

  • informowanie uczniów jak powinni korzystać ze swoich praw i jak szanować prawa innych,

  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, także w relacjach uczeń – nauczyciel,

  • przyjmowanie skarg i wniosków na temat naruszeń praw ucznia,

  • włączanie młodzieży do rozstrzygania codziennych problemów szkolnych

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA