OFERTA SZKOŁY    

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

P. Coelho

Świetlica szkolna:

 

Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga 
i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6.30 – 17.30,
pracuje w trybie dwuzmianowym.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 •  zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,

 • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,

 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,

 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,

 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie   opanowaniem materiału programowego – tzw. kącik pomocy w nauce,

 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania wiedzy 
  i umiejętności,

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,

 •  wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z z rówieśnikami 
  w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

 •  rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 0 – III,

 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności 
  w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

 • rozwijanie samorządności i aktywności społecznej uczniów;

Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci:

 • których rodzice pracują zawodowo

 • wychowywane tylko przez matki

 •  z rodzin wielodzietnych.

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej